zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

KONTAKT

Wydzia� Zarz�dzania i In�ynierii Produkcji

Politechnika �ódzka

ul. Piotrkowska 266, 90-924 �ód�

e-mail: anna.walaszczyk@p.lodz.pl

tel.: 502 775 036 (Redaktor Wydawniczy)

 

Adres do korespondencji (przesy�anie orygina�ów praw autorskich oraz recenzji):

Katedra Zarz�dzania Produkcj� i Logistyki
Wydzia� Zarz�dzania i In�ynierii Produkcji
Politechnika �ódzka
ul. Wólcza�ska 215
90-924 �ód�
z dop.: "ZN OiZ PŁ�"