zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Informacje dla Autor�w

Liczba punktów przyznanych za opublikowanie artyku�u
w Zeszycie Naukowym Organizacja i Zarz�dzanie Politechniki Łódzkiej = 5

Ka�dy artyku� jest recenzowany przez dwóch niezale�nych zewn�trznych (spoza P�) recenzentów.

 

1) Artyku� nale�y przygotowa� zgodnie z wymaganiami edycyjnymi - do pobrania 

2) Przygotowany do recenzji artyku� z uwzgl�dnionymi w stopce artyku�u danymi kontaktowymi (nr tel. i adres e-mail), nale�y przes�a� na adres: anna.walaszczyk@p.lodz.pl

3) Po przes�aniu artyku�u zostaje on skierowany do dwóch niezale�nych Recenzentów (szczegó�y dotycz�ce procesu recenzji w zak�adce Procedura recenzowania i lista Recenzentów).

4) W przypadku obu pozytywnych recenzji, autor artyku�u zostaje o tym poinformowany drog� e-mail'ow� i poproszony o uzupe�nienie, podpisanie i odes�anie umowy wydawniczej (do pobrania poni�ej).
umowa wydawnicza dla jednostek wewn�trznych (pracowników Politechniki �ódzkiej) - do pobrania
umowa wydawnicza dla jednostek zewn�trznych - do pobrania