zaloguj siŕ   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia│ Organizacji i Zarz▒dzania
Politechnika úˇdzka
SmodCMS

Lista recenzent´┐Żw

PROCEDURA RECENZOWANIA

1) Do oceny ka´┐Żdej publikacji powo´┐Żuje si´┐Ż, co najmniej dwóch niezale´┐Żnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2) Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znaj´┐Ż swoich to´┐Żsamo´┐Żci (double-blind review process); w pozosta´┐Żych przypadkach recenzent podpisuje deklaracj´┐Ż o niewyst´┐Żpowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje si´┐Ż zachodz´┐Żce mi´┐Żdzy recenzentem a autorem bezpo´┐Żrednie relacje osobiste (w szczególno´┐Żci pokrewie´┐Żstwo do drugiego stopnia, zwi´┐Żzek ma´┐Ż´┐Że´┐Żski), relacje podleg´┐Żo´┐Żci zawodowej lub bezpo´┐Żredni´┐Ż wspó´┐Żprac´┐Ż naukow´┐Ż w ci´┐Żgu ostatnich dwóch lat poprzedzaj´┐Żcych rok przygotowania recenzji.

3) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotycz´┐Żcy warunków dopuszczenia artyku´┐Żu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

 

FORMULARZ RECENZJI - do wgl´┐Żdu przez Autorów i pobrania przez Recenzentów - do pobrania

 

LISTA RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH ORGANIZACJI I ZARZ´┐ŻDZANIA

prof. Józef Bendkowski  -  Politechnika ´┐Żl´┐Żska
prof. Ewa Górska - Politechnika Warszawska
prof. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Lisi´┐Żski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Józef Matuszek - Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Bia´┐Żej  
prof. Maciej Urbaniak - Uniwersytet ´┐Żódzki
prof. Jaros´┐Żaw Witkowski  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc´┐Żawiu
prof. Marianna Greta - Uniwersytet ´┐Żódzki
prof. Leszek Pacholski - Politechnika Pozna´┐Żska
prof. Ewa Mas´┐Żyk-Musia´┐Ż - Politechnika Warszawska
prof. Bazyli Poskrobko - Uniwersytet w Bia´┐Żymstoku
prof. Raj Balendra - University of Strathclyde, Scotland
prof. Ewa Bogacka - Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Allan Carrie - University of Strathclyde, Scotland
prof. Claude Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Petra Schmidt - University of Applied Science - Mittweida
prof. Anna Sankowska - Politechnika Warszawska
dr hab. in´┐Ż. Marian Brzezi´┐Żski, prof. WAT
dr hab. in´┐Ż. Wojciech Nyszka, prof. AON
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Ma´┐Żgorzata Lisi´┐Żska-Ku´┐Żnierz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Irena Hejduk - Szko´┐Ża G´┐Żówna Handlowa w Warszawie
prof. Josu Takala - University of Vaasa, Finland
prof. Cezar Scarlat - University Politehnica of Bucharest, Romania
prof. Alex Koohang - Middle Georgia State College, USA
dr hab. Katarzyna Rostek - Politechnika Warszawska
dr hab. in´┐Ż. Remigiusz Koz´┐Żowski, prof. U´┐Ż - Uniwersytet ´┐Żódzki
dr hab. inż. Agnieszka Misztal - Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Joanna Kałkowska - Politechnika Poznańska