zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Lista recenzent�w

PROCEDURA RECENZOWANIA

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2) Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znaj� swoich to�samo�ci (double-blind review process); w pozosta�ych przypadkach recenzent podpisuje deklaracj� o niewyst�powaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje si� zachodz�ce mi�dzy recenzentem a autorem bezpo�rednie relacje osobiste (w szczególno�ci pokrewie�stwo do drugiego stopnia, zwi�zek ma��e�ski), relacje podleg�o�ci zawodowej lub bezpo�redni� wspó�prac� naukow� w ci�gu ostatnich dwóch lat poprzedzaj�cych rok przygotowania recenzji.

3) Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotycz�cy warunków dopuszczenia artyku�u naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

 

FORMULARZ RECENZJI - do wgl�du przez Autorów i pobrania przez Recenzentów - do pobrania

 

LISTA RECENZENTÓW ZESZYTÓW NAUKOWYCH ORGANIZACJI I ZARZ�DZANIA

prof. Józef Bendkowski  -  Politechnika �l�ska
prof. Ewa Górska - Politechnika Warszawska
prof. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski
prof. Marek Lisi�ski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Józef Matuszek - Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Bia�ej  
prof. Maciej Urbaniak - Uniwersytet �ódzki
prof. Jaros�aw Witkowski  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc�awiu
prof. Marianna Greta - Uniwersytet �ódzki
prof. Leszek Pacholski - Politechnika Pozna�ska
prof. Ewa Mas�yk-Musia� - Politechnika Warszawska
prof. Bazyli Poskrobko - Uniwersytet w Bia�ymstoku
prof. Raj Balendra - University of Strathclyde, Scotland
prof. Ewa Bogacka - Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Allan Carrie - University of Strathclyde, Scotland
prof. Claude Martin - Universite des Sociales de Grenoble
prof. Petra Schmidt - University of Applied Science - Mittweida
prof. Anna Sankowska - Politechnika Warszawska
dr hab. in�. Marian Brzezi�ski, prof. WAT
dr hab. in�. Wojciech Nyszka, prof. AON
dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW
prof. dr hab. Ma�gorzata Lisi�ska-Ku�nierz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Irena Hejduk - Szko�a G�ówna Handlowa w Warszawie
prof. Josu Takala - University of Vaasa, Finland
prof. Cezar Scarlat - University Politehnica of Bucharest, Romania
prof. Alex Koohang - Middle Georgia State College, USA
dr hab. Katarzyna Rostek - Politechnika Warszawska
dr hab. in�. Remigiusz Koz�owski, prof. U� - Uniwersytet �ódzki
dr hab. inż. Agnieszka Misztal - Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Joanna Kałkowska - Politechnika Poznańska