zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 69

Wykaz artykuów w Zeszycie nr 69/2017:

1. Kamila Cwanda, Natalia Jaboska, Natalia Bartczyk, Anna Stankiewicz-Mróz "Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujce motywacj pielgniarek"


2. Milena Grabowska, Patrycja Markowiak, Magorzata Sowicka "Skuteczno dziaa ukierunkowanych na pracowników w ramach spoecznej odpowiedzialnoci biznesu"


3. Bartomiej Kabaja, Magorzata Lisiska-Kunierz "Supply chain entities'awareness of correct food labeling as an element contributing to the safety of the packaged product"


4. Karolina Klimkiewicz "Employer Branding"


5. Jerzy Lewandowski, Dariusz Krzysztof Mielczarek "Analiza wpywu zmniejszenia zatrudnienia na wybranych stanowiskach na bezpieczestwo ruchu kolejowego w latach 2014-2015 na przykadzie wybranego przedsibiorstwa kolejowego"


6. Katarzyna ukasik "Rola kultury coachingowej w organizacji"


7. Valentyna Novak, Oksana Ilienko, Larysa Lytvynenko "Personal development in the organization"


8. Anna Romanowicz, Elbieta Makulska-Gertruda "Doskonalenie zarzdzania pracownikami wiedzy poprzez podniesienie jakoci relacji interpersonalnych w organizacji"


9. Eryk Szwarc, Grzegorz Bocewicz "Kompetencje kadry akademickiej i minima kadrowe w planowaniu obsady zaj dydaktycznych"


10. Marta Znajmiecka-Sikora "Rola i znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych w kontekcie szkole z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy"
 

Zeszyt nr 69/2017 do pobrania

Wykaz Recenzentów artykuów opublikowanych w Zeszycie nr 69/2017: Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski, Elbieta Jdrych, Józef Matuszek, Krzysztof Santarek, Joanna Truszkowska, Maciej Urbaniak