zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 64

Opublikowane artykuy:

1. Magorzata Gaka "Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego pastwa i zwikszenie dugu narodowego?"

2. Piotr Jówiak "Defining innovation with text mining"

3. Jan Królikowski, Jagoda Wodziska-Jaboska "Elastyczno organizacji w modelowaniu acucha dostaw"

4. Micha Pajcki "Nowoczesna prezentacja multimedialna jako skadowa sukcesu prelegenta - wybrane zagadnienia"

5. Piotr Smejda "Internet rzeczy (IoT) we wspóczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju"

6. Ewelina Smykla-Czekaa "Zarzdzanie ryzykiem kredytowym w dziaalnoci bankowej"

7. Magorzata Sztorc "Marka wasna jako element ksztatowania konkurencyjnoci sieci handlu detalicznego na polskim rynku artykuów sportowych"

8. Magorzata Winiewska "Ocena poziomu spenienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w wietle bada empirycznych"

 

Recenzenci artykuów opublikowanych w Zeszycie nr 64/2016:

Elbieta Jdrych, Remigiusz Kozowski, Joanna Truszkowska, Ryszard uber, Andrzej Pomykalski, Jacek Bendkowski, Irena Hejduk, Agnieszka Sitko-Lutek, Ewa Bojar

 

do pobrania zeszyt 64