zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 63

Opublikowane artykuy:

Agnieszka Izabela Baruk – Expectations towards offer vs. market activities
of polish purchasers – prosumption and ethnocentric context (Oczekiwania wobec oferty a dziaania rynkowe polskich nabywców
 – kontekst prosumpcyjno-etnocentryczny)

Izabela Dalewska – Market situation of luxury goods in Poland (Sytuacja na rynku dóbr luksusowych w Polsce)

Marianna Greta – Euroregion in the role of management of structural
aid and as a natural cluster (Euroregion w roli zarzdzania pomoc strukturaln oraz naturalnego klastra cities)

Andrzej Hak, Magdalena Grbosz – International expansion based onuppsalamodel–casesofmcdonald’s andsfinks Poland (Ekspansja miedzynarodowa w oparciu o modelu uppsalski–studium przypadku Mcdonald’s i Sfinks Polska)

Anna Horzela – Znaczenie rónic kulturowych podczas negocjacji
handlowych w Japonii, Indiach i Chinach (The meaning of cultural differences in business negotiations
in Japan, India and China)

Aleksandra Januszkiewicz – The practice of evaluation of the structural
funds’ interventions in the public sector in Poland (Praktya ewaluacji funduszy strukturalnych w administracji
publicznej w Polsce)

Ewa Koodziejska – Advantages and limitations of public-private partnership
on the example of the construction of the railway
station in Sopot (Advantages and limitations of public-private partnership on the example of the construction of the railway station in Sopot)

Agata Kope –The genesis and development of the European Unionsocial policy over the  years (Geneza oraz rozwój polityki spoecznej Unii Europejskiej
 na przestrzeni lat)

Garnik Mamikonyan, Krzysztof Lewandowski – EU-Armenia cooperation within the eastern partnership and its impact on armenian economy (Wspópraca Armenii Z Uni Europejsk w ramach partnerstwa wschodniego i jej wpyw na gospodark Armenii)

Rezart Prifti, Petrit Dollani,Fatmir Memaj – Absorbing innovation
in developing economies. A case study from Albania (Absorpcja inovacji w gospodarkach rozwijajcych si – przypadek studyjny z Albanii)

Ewa Tomczak-Woniak, Eliza Wielgus – Specificity of the EU project management on the example of units of police of two major cities (Specyfika zarzdzania projektami unijnymi na przykadzie
 jednostek policji dwóch duych miast polskich)

do pobrania zeszyt 63