zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 62

Wykaz artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ 62/2015:

 

1. Agnieszka Izabela Baruk – Sposoby i determinanty postrzegania przez pracowników wykonywanej pracy

 

2. Adam Depta, Henryk Wojtaszek – Analiza aspektów motywacyjnych i organizacyjnych banku XYZ

 

3. Adam Depta, Henryk Wojtaszek – Znaczenie temperamentu w zarządzaniu organizacją

 

4. Izabela Iwańczyk – Arena simulation software as an example of the discrete event simulator

 

5. Anna Kowalczyk, Henryk Wojtaszek – Wybrane aspekty z zakresu telemarketingu

 

6. Joanna Mnich – Analiza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod kątem zintegrowania z systemem

zarządzania bezpieczeństwem żywności według PN-EN ISO 22000:2006 –studium przypadku 

 

7. Mieczysław Pakosz Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w fuzjach 

 

8. Ewelina Pawłowska Zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej 

 

9. Kamil Roman – Wdrożenie koncepcji CSR na przykładzie firmy DHL

 

10. Katarzyna Świętochowska Zachowania prospołeczne w organizacji

 

11. Henryk Wojtaszek – Zarządzanie systemami motywacyjnymi w banku i przedsiębiorstwie produkcyjnym. Analiza porównawcza.

 

12. Henryk Wojtaszek – Zarządzanie marketingowe usługami bankowymi 

 

13. Maria Woźniak-Malczewska, Paulina Polit –Własność przemysłowa na rynku sprzętu medycznego

 

14. Mieczysław Rajkiewicz, Łukasz Zwoliński – Safety management for products and packaging

 

15. Marzena Zyznar-Soczewica – Spółki celowe a realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

 

do pobrania: zeszyt 62