zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 61

Wykaz artykuów opublikowanych w Zeszycie Naukowym OiZ nr 61/2015:

1. Bernard Biczycki, Monika Trtko – Piramida potrzeb osób z niepenosprawnoci jako narzdzie zarzdzania 

 

2. Beata Booz – Organizacja czasu pracy w spoecznociach ponowoczesnych – rozwaania teoretyczno-koncepcyjne 

 

3. Karolina Brzeziska – Kluczowa rola podnoszenia kompetencji przywódczych menederów liniowych 

 

4. Piotr Chojnacki – Niepewno zatrudnienia – czy jest si czego obawia? 

 

5. Radosaw Czahajda – Gamification in virtual collaboration 

 

6. Adam Izydorczyk, Aleksandra Ksa – Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarzdzania 

 

7. Anna Kroenke – Pokolenie X, Y, Z w organizacji 

 

8. Kamila Ludwikowska – Wyzwania nowoczesnego menedera w procesach doskonalenia pracowników 

 

9. Natalia Malik, Mateusz Niemczyk – Pracownik pod presj – dysfunkcje w zarzdzaniu zasobami ludzkimi 

 

10. Aneta Milczarek, Aleksandra Pietrakiewicz – Innowacyjne metody i narzdzia wykorzystywane w zarzdzaniu start-upami na przykadzie

Akademickich Inkubatorów Przedsibiorczoci w odzi 

 

11. Joanna M. Moczydowska – Uwarunkowania zaangaowania afektywnego menederów 

 

12. Janusz Onufer – Ryzyka partnerów outsourcingowych na tle najlepszych praktyk zarzdzania w obszarze BHP 

 

13. Janusz Onufer – Spoeczne aspekty zarzdzania bezpieczestwem pracy w procesach outsourcingu 

 

14. Mariusz Onufer – Elastyczny rynek pracy w wietle zmian 

 

15. Agnieszka Reszka – Trendy w motywowaniu – wpyw na pracowników, norma czy konieczno 

 

16. Magdalena Suchodolska, Ewelina Sypytkowska, Katarzyna Siekierko – Sytuacja absolwentów Wydziau Zarzdzania Politechniki

Biaostockiej na rynku pracy 

 

17. Alicja Winnicka-Wejs, Aleksandra Pietruszka – Ksztatowanie employer brandingu na polskim rynku pracy – przykady 

 

18. Anna Maria Winiewska – Zarzdzanie wiekiem na rynku usug turystycznych

 

19. Joanna Wszeborowska – Relacje midzy kompetencjami przywódczymi a kultur organizacyjn wysokiej efektywnoci 

 

 

 

Zeszyt Naukowy 61/2017 -   zeszyt 61