zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 58

1. Katarzyna Boczkowska, Micha Frtczak, Aneta Nowacka Koncepcja metodyki oceny ryzyka w naraeniu na haas 

2. Monika Kaczmarczyk, Alicja Kaszuba, Katarzyna Samsonowska – Bezpieczestwo zdrowotne materiaów opakowaniowych i opakowa przeznaczonych do kontaktu z ywnoci – Przepisy Unii Europejskiej

3. Irena Jamuna, Dawid Szkopiski Innowacja procesowa Studium przypadku

4. Krzysztof Krystosiak, Wojciech Werpachowski Zaawansowane metody eksploracji danych kluczem do doskonalenia procesu produkcji etykiet termokurczliwych 

5. Agata Kope – Zarzdzanie i funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Spoecznego ze szczególnym uwzgldnieniem perspektywy finansowej 2014-2020 

6. Anna Lesiak – Racjonalizacja kosztów logistycznych w przedsibiorstwie posugujcym si systemem zarzdzania klasy MRP II w kontrakty terminowe na indeks MDAX 

7. Anna Mospan Wspomaganie podejmowania decyzji o inwestowaniu Ewa Podlewska – Korzyci pozytywnych relacji interpersonalnych dla pracodawcy i pracownika 

8. Andrzej Szymonik Ryzyko w systemach logistycznych 

9. Jakub Tomczak – Wspópraca uczelni wyszych z biznesem 

10. Henryk Wojtaszek – Nowoczesne narzdzia do poprawy dziaania organizacji bankowej 

11. ukasz Zwoliski – Dziaania projakociowe w Samodzielnych Publicznych Zakadach Opieki Zdrowotnej

 

do pobrania - ZN w wersji elektronicznej

Recenzenci ZN nr 58/2014:

prof. Marian Brzeziski

prof. Wojciech Nyszka

prof. Marek Bugdol

prof. Elzbieta Skrzypek

prof. Agnieszka Sitko-Lutek

prof. Józef Bendkowski

prof. Józef Matuszek

prof. Irena Hejduk

prof. Joanna Truszkowska

prof. Beata Nowicka-Skowron

prof. Remigiusz Kozowski

prof. Jadwiga Suchecka

prof. Marianna Greta

prof. Magorzata Lisiska-Kunierz

prof. Marek Lisiski