zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 55

Przemysaw Niewiadomski, Bogdan Nogalski − Koncepcja oceny opacalnoci
przedsiwzi rozwojowych w elastycznym zakadzie wytwórczym
Assessment concept of profitability of developmental businesses in a flexible
manufacturing plant

Jarosaw Ropga − Zaoenia modelu redukcji niepowodze maych firm
Model assumptions for reduction of small business failures

Renata Skowska-Adamiak, Anna Michna, Anna Mczyska −
Umidzynarodowienie dziaalnoci polskich maych i rednich przedsibiorstw −
raport badawczy
Internationalization polish small and medium-sized enterprises - research report

Magdalena Grbosz, Anna Mikulska − Narzdzia komunikacji wewntrznej
w zarzdzaniu przedsibiorstwem
Tools of internal communication in corporation management

Szymon Jopkiewicz − Zdolnoci komunikacyjne jako miara pozafinansowej
efektywnoci organizacji sektora zdrowia
Communication skills of staff as a measure of non-financial performance
of the health sector organizations

Joanna ukowska − Proces adaptacyjny w przedsibiorstwie z uwzgldnieniem
aspektu komunikowania
Enterprise adapting process and its communicating role

Leszek Bohdanowicz − Aktywno rad nadzorczych w procesie zarzdzania
strategicznego
Supervisory board activity in the process of strategic management

Jacek Jarczyski − Hierarchia celów zarzdzania w wybranych spódzielniach
mleczarskich
Hierarchy management objectives in chosen dairy cooperatives

Zbigniew Matyjas − Znaczenie efektów oddziaujcych na poziomie firmy i sektora
na wyniki polskich spóek publicznych
Firm and industry effects on company performance: evidence from polish public
companies

Anna Mazurczak, Pawe Zieniuk − Wspópraca biegego rewidenta
z komitetem audytu i zarzdem w jednostkach zainteresowania publicznego
The cooperation between auditors, audit committees and board of directors
in public interest entities

Dariusz Sobotkiewicz − Tendencje ewolucji funkcji organicznych na przykadzie
spóki zalenej niemieckiego koncernu
Trends in the evolution of organic functions, using a german subsidiary
concern as an example

Tomasz Franas − Gospodarcze przeksztacenie spódzielni w spók kapitaow
metoda, definicja i kryteria klasyfikacji
Economic transformation of a co-operative structure into a trading partnership

Edyta Marcinkiewicz, Filip Chybalski − Oddziaywanie OFE na ksztatowanie
i przestrzeganie zasad adu korporacyjnego w spókach giedowych
The impact of OPF’S on the creation and compliance of corporate governance
principles in listed companies

Joanna Urbisch − Wyksztacenie i racjonalizacja struktury grupy kapitaowej JSW
Creation and rationalization of structure of capital group JSW

Seweryn Spaek − Funkcje i role biur zarzdzania projektami w Polsce w przemyle
maszynowym. Wybrane wyniki bada
Functions and roles of project management offices in Polish companies in
the machinery industry. Selected results of research

Remigiusz Kozowski − Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych
wdroeniem zaawansowanych technologii gównych na przykadzie operatora
telekomunikacyjnego
The evolution of organizational structures caused by the implementation
of the major advanced technologies based on telecommunications operator

anna Popawska, Andrzej Limaski − Warunki zwikszenia konkurencyjnoci
ukraiskich przedsibiorstw wedug midzynarodowych rankingów
Competitiveness improvements conditions for Ukrainian enterprises based
on international ratings

Anna Szmit, Maciej Szmit − O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych
do prognozowania ruchu sieciowego
About usage of econometric models in network traffic prediction

Szymon Firlus − Czynniki determinujce rentowno inwestycji w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej
Factors determining the profitability of investment projects in the electricity

Piotr Józwiak − Grywalizacja w crowdsourcingu
Gamification in crowdsourcing

Alicja Kara-Doniec − Rola interesariuszy w brany sztuk scenicznych.
Identyfikacja zachowa organizacyjnych w zarzdzaniu publicznym
Stakeholders role in the performing arts public sector organizations.
Identification of the organizational public management behaviors

>>pobierz