zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 55

Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski − Koncepcja oceny opłacalności
przedsięwzięć rozwojowych w elastycznym zakładzie wytwórczym
Assessment concept of profitability of developmental businesses in a flexible
manufacturing plant

Jarosław Ropęga − Założenia modelu redukcji niepowodzeń małych firm
Model assumptions for reduction of small business failures

Renata Sękowska-Adamiak, Anna Michna, Anna Męczyńska −
Umiędzynarodowienie działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw −
raport badawczy
Internationalization polish small and medium-sized enterprises - research report

Magdalena Grębosz, Anna Mikulska − Narzędzia komunikacji wewnętrznej
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Tools of internal communication in corporation management

Szymon Jopkiewicz − Zdolności komunikacyjne jako miara pozafinansowej
efektywności organizacji sektora zdrowia
Communication skills of staff as a measure of non-financial performance
of the health sector organizations

Joanna Żukowska − Proces adaptacyjny w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem
aspektu komunikowania
Enterprise adapting process and its communicating role

Leszek Bohdanowicz − Aktywność rad nadzorczych w procesie zarządzania
strategicznego
Supervisory board activity in the process of strategic management

Jacek Jarczyński − Hierarchia celów zarządzania w wybranych spółdzielniach
mleczarskich
Hierarchy management objectives in chosen dairy cooperatives

Zbigniew Matyjas − Znaczenie efektów oddziałujących na poziomie firmy i sektora
na wyniki polskich spółek publicznych
Firm and industry effects on company performance: evidence from polish public
companies

Anna Mazurczak, Paweł Zieniuk − Współpraca biegłego rewidenta
z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego
The cooperation between auditors, audit committees and board of directors
in public interest entities

Dariusz Sobotkiewicz − Tendencje ewolucji funkcji organicznych na przykładzie
spółki zależnej niemieckiego koncernu
Trends in the evolution of organic functions, using a german subsidiary
concern as an example

Tomasz Franas − Gospodarcze przekształcenie spółdzielni w spółkę kapitałową
metoda, definicja i kryteria klasyfikacji
Economic transformation of a co-operative structure into a trading partnership

Edyta Marcinkiewicz, Filip Chybalski − Oddziaływanie OFE na kształtowanie
i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych
The impact of OPF’S on the creation and compliance of corporate governance
principles in listed companies

Joanna Urbisch − Wykształcenie i racjonalizacja struktury grupy kapitałowej JSW
Creation and rationalization of structure of capital group JSW

Seweryn Spałek − Funkcje i role biur zarządzania projektami w Polsce w przemyśle
maszynowym. Wybrane wyniki badań
Functions and roles of project management offices in Polish companies in
the machinery industry. Selected results of research

Remigiusz Kozłowski − Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych
wdrożeniem zaawansowanych technologii głównych na przykładzie operatora
telekomunikacyjnego
The evolution of organizational structures caused by the implementation
of the major advanced technologies based on telecommunications operator

Żanna Popławska, Andrzej Limański − Warunki zwiększenia konkurencyjności
ukraińskich przedsiębiorstw według międzynarodowych rankingów
Competitiveness improvements conditions for Ukrainian enterprises based
on international ratings

Anna Szmit, Maciej Szmit − O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych
do prognozowania ruchu sieciowego
About usage of econometric models in network traffic prediction

Szymon Firlus − Czynniki determinujące rentowność inwestycji w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej
Factors determining the profitability of investment projects in the electricity

Piotr Józwiak − Grywalizacja w crowdsourcingu
Gamification in crowdsourcing

Alicja Karaś-Doniec − Rola interesariuszy w branży sztuk scenicznych.
Identyfikacja zachowań organizacyjnych w zarządzaniu publicznym
Stakeholders role in the performing arts public sector organizations.
Identification of the organizational public management behaviors

>>pobierz