zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 54

Magorzata Trenkner – Rola i zadania kadry kierowniczej w implementacji
systemów zarzadzania jakoscia
The role and responsibilities of managers in the implementation of quality
management

Piotr Rogala – Problemy doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia – punkt
widzenia przedstawicieli kierownictwa
Brriers to improving the ISO 9001 quality management system – the
management representatives' viewpoint

Maciej Urbaniak – Rozwój przedsiebiorstw oparty na wdraaniu narzedzi
doskonalenia procesów i produktów
Business development based on the implementation process improvement
tools and products

Marcin Jakubiec – Zarzadzanie jakoscia jako czynnik rozwoju wyrobów
medycznych
Quality management as a factor of growth of medical products

Marcin Jakubiec – Model zarzadzania jakoscia wyrobów medycznych – wyniki
badan
Model of quality management of medical products – scores of researches

Jolanta Wyród-Wróbel – Jakosc sprzetu sportowego a satysfakcja jego
uytkowników
Influence of sports equipment quality on satisfaction of its users

Rafa Krupski, Monika Osyra – Uytecznosc zasobów niematerialnych
w procesach pozyskiwania i utrzymywania klientów
Usability of intangible resources in the process of acquiring and maintaining
customers

Pawe Bartkowiak – Zarzadzanie wartoscia klienta w decyzjach kadry
kierowniczej polskich przedsiebiorstw
Customer value management in executive decisions of polish enterprises

Urszula Bakowska-Morawska – Poziom obsugi klienta jako kryterium tworzenia
ancucha dostaw w sektorze usug
Customer service level for the creation of supply chain services sector

Marta Domagalska-Gredys – Ksztatowanie wartosci i rentownosci relacji
z klientami na rynku produktów zoologicznych – case study
Shaping the value and profitability of customer relationships on the market
for pet product – case study

Robert Walasek – E-sprzeda w zarzadzaniu relacjami z klientem – wyniki badan
E-sales in customer relationship management – results of the study

Barbara Galinska – Wpyw miedzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie
przedsiebiorstw
Influence of international supply on a functioning of a company

Józef Brzeczek – Poddostawca w warunkach produkcji maoseryjnej
Subcontractor in small batch production conditions

Cezary Gradowicz – Standardy kompetencji specjalistów ds. gospodarki
magazynowej
Standards of the competencies warehouse managers

Magorzata Matyja – Specyfika zarzadzania w rolniczych spódzielniach
produkcyjnych
The specificity of management in agricultural productive cooperatives

Izabela Kudelska, Adam Radecki – Problem przydziau oraz sztuczna
inteligencja w logistyce
Assignment problem and artificial intelligence in logistics
 

>>pobierz