zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 53

Andrzej Pomykalski – Innowacyjnosc w rozwoju organizacji
Innovativeness in organization

Edward Stawasz – Innowacje a konkurencyjnosc maych przedsiebiorstw
Innovation and competitiveness of small-sized enterprises

Jolanta Bienkowska – Spoeczne ograniczenia innowacyjnego dziaania
Social barriers of innovation

Stanisaw obejko, Alicja Sosnowska – Podejscie projektowe w zarzadzaniu
innowacjami – lider kompleksowego projektu innowacji
Project approach to the management of innovation – complex innovation
project leader

Lechosaw Cichowski – Ryzyko jako determinanta kompetencji innowacyjnej
przedsiebiorców
Risk as a determinant of entrepreneurs innovative competence

Adam Czarnota – Rola osrodków innowacji i przedsiebiorczosci województwa
zachodniopomorskiego w budowaniu skutecznego otoczenia biznesu
Role of Western Pomerania Innovation and Business Centers in building
effective business environment

Jerzy Baruk – Udzia w konferencjach zródem informacji dla rozwoju innowacji
w organizacjach administracji publicznej
Participation in conferences as information source for development
of innovation in public administration organizations

Edyta Tabaszewska-Zajbert – Rola kadry kierowniczej w implementacji systemu
zarzadzania wiedza
Role of managers in knowledge management system implementation

Sylwia Flaszewska, Marcin Kos – Wybrane instrumenty wspierajace menedera
w zarzadzaniu wiedza
Selected instruments supporting manager in knowledge management

Jolanta Sala, Halina Tanska – Rozwiazania instytucjonalne na rzecz transferu
wiedzy i kompetencji....
Institutional solutions for the transfer of knowledge and competence

Leszek Kietyka – Wykorzystanie systemów eksperckich w zarzadzaniu wiedza
The use of expert systems in knowledge management

Krzysztof Michalik – Wspomaganie wybranych procesów zarzadzania wiedza
przez reguowe systemy ekspertowe
Support of selected knowledge management processes by means
of rule-based expert systems

Dorota Chmielewska-Muciek – Wybrane zagadnienia zarzadzania wiedza
w przedsiebiorstwach informatycznych w Polsce
Selected aspects of knowledge management in it companies in Poland

Anna Maryniak – Transfer wiedzy na styku biznes-nauka na przykadzie
operatorów logistycznych.
Knowledge transfer as a result of business-science cooperation: the example
of logistic operators

Grayna Maniak – Problemy pomiaru kapitau intelektualnego w firmach fazy
startowej
The measuring problems of intellectual capital in the companies in start
phase

Regina Lenart – Interakcje z otoczeniem jako zewnetrzne czynniki zdolnosci
absorpcyjnej organizacji uczacej sie na przykadzie szkó w województwie
slaskim
External factors of absortive capacity of organizational learning

Aleksandra Januszkiewicz – Ewaluacja jako instrument wspierajacy rozwój
organizacji uczacej sie w sektorze non-profit
Evaluation as an instrument contributing to development of learning
organizations in non-profit sector

Maciej Czarnecki – Eksploracja i eksploatacja a wyniki firmy – przeglad
literatury
Exploration, exploatation and company performance – literature reviev

Izabela Róanska-Binczyk, Adam Wojsa – Ocena efektywnosci szkolen wsród
osób realizujacych projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomosci
komercyjnych
Training effectiveness evaluation within people in charge of investment
projects in the real estate sector

>>pobierz