zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 52

Sylwia Stanczyk, Aleksandra Sus – Intuicja w zarzadzaniu
Intuition in management

Kamila Malewska – Intuicja w badaniach empirycznych z zakresu zarzadzania
Intuition in empirical research in the field of management

Micha Marczak – Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarzadzaniu
Selected methodological issues in management sciences

Elbieta Urbanowska-Sojkin – Spoeczny wymiar ryzyka – zwiazki miedzy
kapitaem spoecznym przedsiebiorstwa i jego sprawnoscia strategiczna
The social dimension of risk. The relationship between a company’s social
capital and its strategic effectiveness

Justyna Swiatowiec-Szczepanska – Wpyw orientacji czasowej kadry
kierowniczej na rozwój organizacji sieciowych
The impact of managerial time orientation on development of network
organizations

Monika Kos – Zarzadzanie rónorodnoscia a imperatyw zarzadzania pokoleniami
Generation management vs. imperative of diversity management

Aneta Zelek – Dekalog wspóczesnego stratega – krytyczne bedy zarzadzania
strategicznego w praktyce
Decalogue of contemporary strategist – fatal errosrs of strategic
management process in practice

Jarosaw Karpacz – Mechanizmy odnowy strategicznej przedsiebiorstwa:
przeglad literatury
Mechanisms of enterprise strategic renewal: a review of the literature

T. Bartosz Kalinowski – Wybrane metodyki i narzedzia podnoszenia dojrzaosci
procesowej
Selected methodologies and tools for improving process maturity

Kazimierz Krzakiewicz – Zastosowanie podejscia sieciowego w zarzadzaniu
strategicznym
The application of network organization to strategic management

Ewa Stanczyk-Hugiet – Adaptacja kooperatywna
Cooperative adaptation

Wojciech Czakon – Strategia koopetycji w rozwoju organizacji
Coopetition strategy and organization development

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Koopetycja a rozwój przedsiebiorstwa w opinii
kadry kierowniczej firm high-tech
Coopetition and company’s development in the opinion of high-tech
companies’ ceos

Wojciech Machel – Osobowosc menedera a strategia koopetycji
Manager personality in strategy of coopetition

Anna Wójcik-Karpacz – Zdolnosc relacyjna jako determinanta efektów relacji
miedzyorganizacyjnych
Relational capability as the determinant of effects of interorganizational
relationships

Jerzy Niemczyk – Meneder w roli nauczyciela akademickiego – doswiadczenia
Forum Edukacji Biznesowej
Manager as a university teacher – experience Business Competences Forum

Joanna Cewinska, Magorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk – Kompetencje
przyszych menederów w swietle wyników autodiagnozy studentów
zarzadzania Uniwersytetu ódzkiego
Potential managers’ competence – autodiagnosis made by students
of University of Lodz

Radosaw Dawidziuk – Ksztacenie menederów na kierunku Zarzadzanie
w opinii absolwentów – studium przypadku
Education towards management for managers in the opinion of graduates –
a case study

Adam Depta, Iwona Staniec – Wybrane aspekty jakosci ycia i plany zawodowe
studentów kierunku Zarzadzanie
Quality of life aspects and career plans of students of management

>>pobierz