zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 51

Małgorzata Gableta,Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak - Podejście kadry kierowniczej do realizacji
Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak - Podejście kadry kierowniczej do realizacji interesów pracowniczych
Managerial staff’s approach to the realization of employee interests
 
Jacek Miroński - Wpływ poglądów i przekonań menedżerów na ich zdolność wykorzystania i rozwijania potencjału pracowników
The influence of manager’s attitudes and opinions on their ability to use and develop the potential of employees
 
Zdzisława Janowska - Aspiracje kierownicze kobiet w życiu zawodowym, społecznym i politycznym
Women’s managerial aspirations in economy, politics and social activity
 
Janusz Strużyna – Puzzle „bycia zatrudnionym” – wyzwania nowego HRM dla menedżerów
Puzzles of “being employed” – contemporary HRM challenges for managers
 
Waldemar Jędrzejczyk – Pozaekonomiczne czynniki ludzkich zachowań w teoriach ekonomicznych i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Non-economic factors of human behavior in economic theories and their impact on operation of enterprises
 
Jarosław Plichta – Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych
Human resource management from the perspective of transaction costs
 
Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska – Metoda identyfikacji zdolności systemu motywacyjnego do kreowania zachowań oczekiwanych przez pracodawcę
The metod of identification the motivational system ability to creating the behaviour wanted by employers
 
Elżbieta Jędrych – Inwestowanie w pracowników – wyzwania dla menedżerów
Investing to employee – challenge for managers
 
Marcin Gołembski – HR Biznes Partner jako współczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
HR Business Partner as a modern solution for human resources management
 
Janusz Kroik, Zbigniew Malara – Menedżerowie w kreowaniu zaangażowania pracowników w strategii społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa
Managers creation of engagement of employee (staff) in strategy of responsible enterprise socially
 
Milena Gojny – Znaczenie zaangażowania i intencji odejścia dla retencji pracowników w kontekście postrzeganego wsparcia organizacji (POS)
Role of commitment and turnover intencion of employee in human resources management. The contribution of perceive organizational support
 
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka – Możliwości usprawniania twórczego myślenia u szczególnie uzdolnionych pracowników, wyróżniających się zespołów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji
Possibility of improving creative activity in gifted workers, outstanding employee teams and managers in the organization
 
Agnieszka Izabela Baruk – Relacje bezpośrednich przełożonych z podwładnymi w ich opiniach
Relations between immediate supervisors and employees in their opinions
 
Grzegorz Biesok – Zaufanie jako czynnik satysfakcji pracowników
Trust as an satisfaction factor of employees
 
Barbara Józefowicz – Kształtowanie zaufania wewnątrzorganizacyjnego przez kadrę kierowniczą i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa
Forming intraorganizational trust by managers and the impact on company’s development
 
Waldemar Walczak – Pułapki zaufania – motywy podejmowania decyzji kadrowych w organizacji
The ambiguity of trust – motives for making personnel decisions in organization
 
Monika Stelmaszczyk – Kadra kierownicza w kreowaniu zaufania w przedsiębiorstwie – potencjalnego źródła przewagi konkurencyjnej
Managerial staff in creating trust in a company – potential source of competitive advantage
 
Krystyna Kmiotek – Motywowanie pracowników wiedzy pokolenia Y
Motivation of knowledge workers of generation Y
 
Wiesław Matwiejczuk, Anna Tomaszuk – Oczekiwania motywacyjne menedżerów średniego szczebla w budownictwie
The motivation preferences of mid-managers in the construction sector
 
Wojciech Ulrych – Kierownik liniowy wobec wyzwań procesu zarządzania efektywnością pracownika
Line manager in the face of the challenges of employee performance management
 
Marek Szczepański – Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemach wynagrodzeń kadry kierowniczej w sektorze rynkowym w Polsce
The role of the occupational pension schemes in executive remuneration in market sector in Poland
 
Izabela Wiciak, Beata Basińska – Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów
Professional demands and salaries in police officers’ subjective opinion
 
Małgorzata Baran – Intermentoring – korzyści zastosowania w firmie
Intermentoring – benefits and applications in the company
 
Grzegorz Wojtkowiak – Znaczenie utrzymania potencjału ludzkiego w procesie upadłości układowej
The significance of preservation of human capital in the process of bankruptcy
 
Elżbieta Janczyk-Strzała – O potrzebie stosowania controllingu personalnego w uczelni niepublicznej
Personal controlling in non-public higher education in Poland   
 
Personal controlling in non-public higher education in Polan

>>pobierz