zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 51

Magorzata Gableta,Magorzata Gableta, Andrzej Bodak - Podejcie kadry kierowniczej do realizacji
Magorzata Gableta, Andrzej Bodak - Podejcie kadry kierowniczej do realizacji interesów pracowniczych
Managerial staff’s approach to the realization of employee interests
 
Jacek Miroski - Wpyw pogldów i przekona menederów na ich zdolno wykorzystania i rozwijania potencjau pracowników
The influence of manager’s attitudes and opinions on their ability to use and develop the potential of employees
 
Zdzisawa Janowska - Aspiracje kierownicze kobiet w yciu zawodowym, spoecznym i politycznym
Women’s managerial aspirations in economy, politics and social activity
 
Janusz Struyna – Puzzle „bycia zatrudnionym” – wyzwania nowego HRM dla menederów
Puzzles of “being employed” – contemporary HRM challenges for managers
 
Waldemar Jdrzejczyk – Pozaekonomiczne czynniki ludzkich zachowa w teoriach ekonomicznych i ich wpyw na funkcjonowanie przedsibiorstw
Non-economic factors of human behavior in economic theories and their impact on operation of enterprises
 
Jarosaw Plichta – Zarzdzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych
Human resource management from the perspective of transaction costs
 
Ryszard Rutka, Magorzata Czerska – Metoda identyfikacji zdolnoci systemu motywacyjnego do kreowania zachowa oczekiwanych przez pracodawc
The metod of identification the motivational system ability to creating the behaviour wanted by employers
 
Elbieta Jdrych – Inwestowanie w pracowników – wyzwania dla menederów
Investing to employee – challenge for managers
 
Marcin Goembski – HR Biznes Partner jako wspóczesne rozwizanie w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi
HR Business Partner as a modern solution for human resources management
 
Janusz Kroik, Zbigniew Malara – Menederowie w kreowaniu zaangaowania pracowników w strategii spoecznie odpowiedzialnego przedsibiorstwa
Managers creation of engagement of employee (staff) in strategy of responsible enterprise socially
 
Milena Gojny – Znaczenie zaangaowania i intencji odejcia dla retencji pracowników w kontekcie postrzeganego wsparcia organizacji (POS)
Role of commitment and turnover intencion of employee in human resources management. The contribution of perceive organizational support
 
Grayna Bartkowiak, Agnieszka Krugieka – Moliwoci usprawniania twórczego mylenia u szczególnie uzdolnionych pracowników, wyróniajcych si zespoów pracowniczych i kadry kierowniczej w organizacji
Possibility of improving creative activity in gifted workers, outstanding employee teams and managers in the organization
 
Agnieszka Izabela Baruk – Relacje bezporednich przeoonych z podwadnymi w ich opiniach
Relations between immediate supervisors and employees in their opinions
 
Grzegorz Biesok – Zaufanie jako czynnik satysfakcji pracowników
Trust as an satisfaction factor of employees
 
Barbara Józefowicz – Ksztatowanie zaufania wewntrzorganizacyjnego przez kadr kierownicz i ich wpyw na rozwój przedsibiorstwa
Forming intraorganizational trust by managers and the impact on company’s development
 
Waldemar Walczak – Puapki zaufania – motywy podejmowania decyzji kadrowych w organizacji
The ambiguity of trust – motives for making personnel decisions in organization
 
Monika Stelmaszczyk – Kadra kierownicza w kreowaniu zaufania w przedsibiorstwie – potencjalnego róda przewagi konkurencyjnej
Managerial staff in creating trust in a company – potential source of competitive advantage
 
Krystyna Kmiotek – Motywowanie pracowników wiedzy pokolenia Y
Motivation of knowledge workers of generation Y
 
Wiesaw Matwiejczuk, Anna Tomaszuk – Oczekiwania motywacyjne menederów redniego szczebla w budownictwie
The motivation preferences of mid-managers in the construction sector
 
Wojciech Ulrych – Kierownik liniowy wobec wyzwa procesu zarzdzania efektywnoci pracownika
Line manager in the face of the challenges of employee performance management
 
Marek Szczepaski – Rola pracowniczych programów emerytalnych w systemach wynagrodze kadry kierowniczej w sektorze rynkowym w Polsce
The role of the occupational pension schemes in executive remuneration in market sector in Poland
 
Izabela Wiciak, Beata Basiska – Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów
Professional demands and salaries in police officers’ subjective opinion
 
Magorzata Baran – Intermentoring – korzyci zastosowania w firmie
Intermentoring – benefits and applications in the company
 
Grzegorz Wojtkowiak – Znaczenie utrzymania potencjau ludzkiego w procesie upadoci ukadowej
The significance of preservation of human capital in the process of bankruptcy
 
Elbieta Janczyk-Strzaa – O potrzebie stosowania controllingu personalnego w uczelni niepublicznej
Personal controlling in non-public higher education in Poland   
 
Personal controlling in non-public higher education in Polan

>>pobierz