zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 50

 
Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki - Komunikacyjne zachowania menederów
w organizacjach maopolskich w kryzysie
Communication behavior of managers in organizations during the crisis in
Malopolska
 
Czesaw Zajc - Wynagradzanie menederów i pracowników w midzynarodowych
grupach kapitaowych
Systems of remuneration for managers and employees in international capital
groups (international holdings)
 
Sylwia Przytua - Ekspaci w Polsce – silnym czy sabym ogniwem w zarzdzaniu
polsk fili? Wyniki bada empirycznych
Expatriates in Poland-strong or weak link in managing polish subsidiary?
reserach findings
 
Marek Krasiski – Rola kadry kierowniczej w ksztatowaniu kultury
organizacyjnej przedsibiorstw japoskich w Polsce
The role of the executives in shaping the organizational culture of japanese
companies operating in Poland
 
Agnieszka Poomska-Jasienowska – Transgraniczne wspódziaanie gospodarcze
– rola przedsibiorcy
Cross-border economic cooperation – the role of the entrepreneur
 
Marek Dudek – Zarzdzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji
klasy wiatowej
People development in world class manufacturing systems
 
Jan Kamierski – Klastry a specjalne strefy ekonomiczne w ocenie menederów
i kadry kierowniczej
Clusters and special economic zones in the assessment of managerial staff
 
Jakub Drzewiecki – Decyzje menederskie w obszarze outsourcingu
z perspektywy modelu biznesu
Managerial decisions in the outsourcing area from the business model
perspective
 
Iwona Staniec – Zarzdzanie ryzykiem w organizacji a podejcie kadry
kierowniczej
Enterprise risk management and managerial approach
 
Krzysztof H. Szewczak – Rola menedera w ksztatowaniu kultury organizacji
Manager's role in shaping the culture of organization
 
Tomasz Ingram – Programy zarzdzania talentami jako narzdzia rozwoju
kadry kierowniczej
Talent management programs as tools of top management team development
 
Katarzyna Januszkiewicz – Psychospoeczne uwarunkowania sukcesu menedera
Psychosocial determinants of success of a manager – team managemen
 
Renata Brajer-Marczak – Profil kompetencyjny menedera procesu – zaoenia
i praktyka
Process manager cometence profile – assumptions and practice
 
Katarzyna Piwowar-Sulej – Rola kierownika projektu w wybranych
metodykach zarzdzania projektami
The role of project manager in particular project management methodologies
 
Anna Pietruszka-Ortyl – Podstawy wadzy wród profesjonalistów
Power foundations among professionals
 
Karolina Kapuciska, Marek Matejun – Rola naczelnego kierownictwa
w procesie kontroli zarzdczej w publicznych szkoach wyszych
The chief executive management role in the process of management control
in public higher education institutions
 
Anna Juwicka – Organizacja rachunkowoci w opinii menederów maych
przedsibiorstw
Accounting organization in the small enterprises in the menagers' view
 
Katarzyna Boczkowska, Konrad Nizioek – Rola kadry kierowniczej
w ksztatowaniu bezpiecznych warunków pracy – analiza wybranych wyników
bada
The role of top management development of a safe working conditions –
analysis of selected results
 
Adrianna Lewandowska, Aleksandra Kiewel – Integracja roli waciciela
i sukcesora firmy rodzinnej w zarzdzaniu sukcesj
Integration of roles of owner and succesor of family business in management
of succession
 
Agnieszka Sokoowska – Przedsibiorca spoecznie odpowiedzialny
– identyfikacja kluczowych kompetencji
Socially responsible entrepreneur – identification of key competences
 
Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Zadania menederów w procesie transformacji
jednostek ochrony zdrowia
The managers tasks in the face of the changes in health units
 
Hanna Górska-Warsewicz – Rola menedera w ksztatowaniu tosamoci marki
w przedsibiorstwach sektora ywnociowego
The role of managers in brand identity creation in food companies
 
Grzegorz Szymaski – Wyzwania wspóczesnych menederów w handlu
internetowym
Challenges of modern managers at e-commerce
 
>>pobierz