zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 50

 
Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki - Komunikacyjne zachowania menedżerów
w organizacjach małopolskich w kryzysie
Communication behavior of managers in organizations during the crisis in
Malopolska
 
Czesław Zając - Wynagradzanie menedżerów i pracowników w międzynarodowych
grupach kapitałowych
Systems of remuneration for managers and employees in international capital
groups (international holdings)
 
Sylwia Przytuła - Ekspaci w Polsce – silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu
polską filią? Wyniki badań empirycznych
Expatriates in Poland-strong or weak link in managing polish subsidiary?
reserach findings
 
Marek Krasiński – Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury
organizacyjnej przedsiębiorstw japońskich w Polsce
The role of the executives in shaping the organizational culture of japanese
companies operating in Poland
 
Agnieszka Połomska-Jasienowska – Transgraniczne współdziałanie gospodarcze
– rola przedsiębiorcy
Cross-border economic cooperation – the role of the entrepreneur
 
Marek Dudek – Zarządzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji
klasy światowej
People development in world class manufacturing systems
 
Jan Kaźmierski – Klastry a specjalne strefy ekonomiczne w ocenie menedżerów
i kadry kierowniczej
Clusters and special economic zones in the assessment of managerial staff
 
Jakub Drzewiecki – Decyzje menedżerskie w obszarze outsourcingu
z perspektywy modelu biznesu
Managerial decisions in the outsourcing area from the business model
perspective
 
Iwona Staniec – Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry
kierowniczej
Enterprise risk management and managerial approach
 
Krzysztof H. Szewczak – Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacji
Manager's role in shaping the culture of organization
 
Tomasz Ingram – Programy zarządzania talentami jako narzędzia rozwoju
kadry kierowniczej
Talent management programs as tools of top management team development
 
Katarzyna Januszkiewicz – Psychospołeczne uwarunkowania sukcesu menedżera
Psychosocial determinants of success of a manager – team managemen
 
Renata Brajer-Marczak – Profil kompetencyjny menedżera procesu – założenia
i praktyka
Process manager cometence profile – assumptions and practice
 
Katarzyna Piwowar-Sulej – Rola kierownika projektu w wybranych
metodykach zarządzania projektami
The role of project manager in particular project management methodologies
 
Anna Pietruszka-Ortyl – Podstawy władzy wśród profesjonalistów
Power foundations among professionals
 
Karolina Kapuścińska, Marek Matejun – Rola naczelnego kierownictwa
w procesie kontroli zarządczej w publicznych szkołach wyższych
The chief executive management role in the process of management control
in public higher education institutions
 
Anna Juźwicka – Organizacja rachunkowości w opinii menedżerów małych
przedsiębiorstw
Accounting organization in the small enterprises in the menagers' view
 
Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek – Rola kadry kierowniczej
w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy – analiza wybranych wyników
badań
The role of top management development of a safe working conditions –
analysis of selected results
 
Adrianna Lewandowska, Aleksandra Kiewel – Integracja roli właściciela
i sukcesora firmy rodzinnej w zarządzaniu sukcesją
Integration of roles of owner and succesor of family business in management
of succession
 
Agnieszka Sokołowska – Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny
– identyfikacja kluczowych kompetencji
Socially responsible entrepreneur – identification of key competences
 
Jadwiga Kaczmarska-Krawczak – Zadania menedżerów w procesie transformacji
jednostek ochrony zdrowia
The managers tasks in the face of the changes in health units
 
Hanna Górska-Warsewicz – Rola menedżera w kształtowaniu tożsamości marki
w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego
The role of managers in brand identity creation in food companies
 
Grzegorz Szymański – Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu
internetowym
Challenges of modern managers at e-commerce
 
>>pobierz