zaloguj się   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka
SmodCMS

zeszyt 49

Dorota Wójcik-Kośla − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stańda − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysław Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menedżerskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierającego innowacyjność
wyzwaniem dla współczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizującymi się sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na współpracę .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorządu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Dorota Wójcik-Kośla − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stańda − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysław Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menedżerskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierającego innowacyjność
wyzwaniem dla współczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizującymi się sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na współpracę .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorządu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymańska − E-learning jako narzędzie
rozwoju kompetencji menedżerskich ..................................................................... 129
E-learning as a tool for the development of managerial competence
Anna Walecka − Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu
w przedsiębiorstwie ................................................................................................ 139
Styles of team employees during the crisis in the enterprise
Stefan Lachiewicz − Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie
Manager as changes promoter in enterprise
 
Zdzisław Jasiński − Kluczowe zadania kadry kierowniczej w procesach
wdrażania zmian
The key tasks of managers in the processes of changes implementation
 
Szymon Cyfert − Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic
organizacji
Role of managers in the initiating of processes of organization
boundaries changing
 
Kazimierz Zimniewicz − Opis sukcesów jako źródło inspiracji menedżera
Description of success as a source of manager’s inspiration
 
Bogusław Kaczmarek − Skuteczni menedżerowie we współczesnych organizacjach
Managers in modern enterprises
 
Michał Nowicki − Skuteczny lider gwarantem na rynkowy sukces organizacji
An effective leader as a guarantee of market success of the organization
 
Magdalena Wyrwicka − Zachowania kierownicze a rozwój przedsiębiorstw
Managerial behaviours and the development of enterprises
 
Izabela Bednarska-Wnuk − Działania transgresyjne – pożądane zachowania kadry
kierowniczej wobec wyzwań współczesności
Transgressive action – desired behaviour of managers to contemporary
challenges
 
Ewa Frąckiewicz, Anna Pluta − Rola kadry kierowniczej w budowaniu
synergicznego układu relacji przedsiębiorstwo – pracownik – klient
The role of the management team in building a company – employee –
customer synergic order relationship 
 
Maciej Brzozowski − Myślenie projektowe w pracy menedżera
Design thinking in managers’ work
 
Leszek Panasiewicz − Ewolucja modelu umiejętności kierowniczych
The evolution of the managerial skills model
 
Barbara Olszewska, Magdalena Rajchelt − Coaching – nowoczesna metoda
rozwoju kompetencji menadżerskich
Coaching – modern method in development of managerial competencies
 
Katarzyna Kolczyńska − Motywujący menedżer – kompetencje, metody, narzędzia
Motivating manager − competence, methods, tools
 
Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymańska − E-learning jako narzędzie
rozwoju kompetencji menedżerskich
E-learning as a tool for the development of managerial competence
 
Anna Walecka − Style kierowania zespołami pracowniczymi podczas kryzysu
w przedsiębiorstwie
Styles of team employees during the crisis in the enterprise
 
Dorota Wójcik-Kośla − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
 
Andrzej Stańda − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji
About some determinants improving leadership in organizations
 
Przemysław Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menedżerskiego
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
 
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierającego innowacyjność
wyzwaniem dla współczesnych organizacji
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization 
 
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizującymi się sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
 
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie
Strategic leadership in an agile company
 
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na współpracę
Leadership targeted on cooperation
 
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorządu terytorialnego
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Dorota Wójcik-Kośla − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stańda − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysław Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menedżerskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierającego innowacyjność
wyzwaniem dla współczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizującymi się sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na współpracę .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekście wdrożenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorządu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government

>> pobierz