zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 49

Dorota Wójcik-Kola − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stada − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysaw Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menederskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierajcego innowacyjno
wyzwaniem dla wspóczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizujcymi si sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsibiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na wspóprac .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekcie wdroenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorzdu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Dorota Wójcik-Kola − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stada − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysaw Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menederskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierajcego innowacyjno
wyzwaniem dla wspóczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizujcymi si sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsibiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na wspóprac .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekcie wdroenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorzdu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymaska − E-learning jako narzdzie
rozwoju kompetencji menederskich ..................................................................... 129
E-learning as a tool for the development of managerial competence
Anna Walecka − Style kierowania zespoami pracowniczymi podczas kryzysu
w przedsibiorstwie ................................................................................................ 139
Styles of team employees during the crisis in the enterprise
Stefan Lachiewicz − Meneder jako promotor zmian w przedsibiorstwie
Manager as changes promoter in enterprise
 
Zdzisaw Jasiski − Kluczowe zadania kadry kierowniczej w procesach
wdraania zmian
The key tasks of managers in the processes of changes implementation
 
Szymon Cyfert − Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic
organizacji
Role of managers in the initiating of processes of organization
boundaries changing
 
Kazimierz Zimniewicz − Opis sukcesów jako ródo inspiracji menedera
Description of success as a source of manager’s inspiration
 
Bogusaw Kaczmarek − Skuteczni menederowie we wspóczesnych organizacjach
Managers in modern enterprises
 
Micha Nowicki − Skuteczny lider gwarantem na rynkowy sukces organizacji
An effective leader as a guarantee of market success of the organization
 
Magdalena Wyrwicka − Zachowania kierownicze a rozwój przedsibiorstw
Managerial behaviours and the development of enterprises
 
Izabela Bednarska-Wnuk − Dziaania transgresyjne – podane zachowania kadry
kierowniczej wobec wyzwa wspóczesnoci
Transgressive action – desired behaviour of managers to contemporary
challenges
 
Ewa Frckiewicz, Anna Pluta − Rola kadry kierowniczej w budowaniu
synergicznego ukadu relacji przedsibiorstwo – pracownik – klient
The role of the management team in building a company – employee –
customer synergic order relationship 
 
Maciej Brzozowski − Mylenie projektowe w pracy menedera
Design thinking in managers’ work
 
Leszek Panasiewicz − Ewolucja modelu umiejtnoci kierowniczych
The evolution of the managerial skills model
 
Barbara Olszewska, Magdalena Rajchelt − Coaching – nowoczesna metoda
rozwoju kompetencji menaderskich
Coaching – modern method in development of managerial competencies
 
Katarzyna Kolczyska − Motywujcy meneder – kompetencje, metody, narzdzia
Motivating manager − competence, methods, tools
 
Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymaska − E-learning jako narzdzie
rozwoju kompetencji menederskich
E-learning as a tool for the development of managerial competence
 
Anna Walecka − Style kierowania zespoami pracowniczymi podczas kryzysu
w przedsibiorstwie
Styles of team employees during the crisis in the enterprise
 
Dorota Wójcik-Kola − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
 
Andrzej Stada − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji
About some determinants improving leadership in organizations
 
Przemysaw Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menederskiego
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
 
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierajcego innowacyjno
wyzwaniem dla wspóczesnych organizacji
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization 
 
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizujcymi si sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
 
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsibiorstwie
Strategic leadership in an agile company
 
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na wspóprac
Leadership targeted on cooperation
 
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekcie wdroenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorzdu terytorialnego
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government
Dorota Wójcik-Kola − Kompetencje i zachowania kadry kierowniczej w sektorach
o nasilonej konkurencji .......................................................................................... 149
Competences and behaviour of managers in the sectors of increasing
competition
Andrzej Stada − O niektórych uwarunkowniach doskonalenia przywództwa
w organizacji .......................................................................................................... 161
About some determinants improving leadership in organizations
Przemysaw Zbierowski − Uwarunkowania i rezultaty pozytywnego modelu
przywództwa menederskiego................................................................................ 169
Determinants and outcomes of positive model of managerial leadership
Dagmara Lewicka − Rozwój przywództwa wspierajcego innowacyjno
wyzwaniem dla wspóczesnych organizacji .......................................................... 181
Development of leadership supporting innovation as a challenge
for contemporary organization ................................................................................ 192
Jacek Bendkowski − Kierowanie samoorganizujcymi si sieciami wiedzy.
Nowe spojrzenie na przywództwo .......................................................................... 193
Managing self-organized knowledge networks. A new approach to leadership
Maja Sajdak − Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsibiorstwie .................... 203
Strategic leadership in an agile company
Daniel Gach − Przywództwo zorientowane na wspóprac .......................................... 213
Leadership targeted on cooperation
Jacek Strojny − Rola przywództwa w kontekcie wdroenia innowacji
organizacyjnej. Obserwacje i wnioski na podstawie studium przypadku
w jednostce samorzdu terytorialnego ................................................................... 225
The role of leadership in the context of the implementation of the organizational
innovation. Observations and conclusions on the basis of a case study in a unit
of local government

>> pobierz