zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

zeszyt 46

 

 

Stefan Lachiewicz, Teresa uczka, Edward StawaszZnaczenie i obszary bada
nad innowacyjnoci i konkurencyjnoci maych i rednich przedsibiorstw
w Polsce
 (str.5)

The importance  and research fields on SMEs’ innovativnes and competitivnes
in Poland

Zbigniew Winiewski Identyfikacja cech dynamicznych podsystemów organizacji (str.17)

Identification of dynamic characteristics of the sub-organization

Zbigniew WiniewskiBadanie dynamiki wdraania zmian w organizacjach (str.31)

Study of the dynamics of implementing change in organizations

Zofia Przybysz, Magdalena DopieralskaAnaliza poziomu i determinant konkurencyjnoci MP w regionie sieradzkim  (str.49)

Competitiveness of small and medium-sized enterprises

Magdalena GrboszZalety i wady realizacji strategii marki lokalnej
przez inwestorów francuskich w Polsce – wyniki bada empirycznych (str.73)

The advantages and disatvantages of local brands strategy implementation
by french investors in poland – the results of empirical studies

Mieczysaw RajkiewiczProblemy racjonalizacji wdraania systemów zarzdzania jakoci   (str.85)

Rationalization and cause problems of implementation of quality management systems

Andrzej Sikorski, Marcin WodarczykBroker klastra a Specjalna Strefa Ekonomiczna          (str.111)

Cluster broker and Special Economic Zones

Tomasz SobestiaczykServiceDesk – punkt styku biznesu z technologi IT (str.139)

ServiceDesk as a point of contact between buissnes and IT

Katarzyna GacaSystem oceniania pracowników magazynu i jego wpyw na ich motywacj do pracy (str.157)

Evaluation system of workers and his impact on their motivation to work

Lidia CukrowskaBadanie i ocena czynników psychospoecznych w mikro-przedsibiorstwie na przykadzie stanowiska pracownika dziau obsugi klienta (str.175)

Research and assessment of psychosocial factors in a small company
at the example of a customer service workers