zaloguj si   |   
Z E S Z Y T Y     N A U K O W E
Wydzia Organizacji i Zarzdzania
Politechnika dzka
SmodCMS

Zeszyty naukowe Politechniki dzkiej

Zapraszamy do publikacji artykuów naukowych w Zeszytach Naukowych
"Organizacja i Zarzdzanie" Politechniki ódzkiej

ISSN: 0137 - 2599

Liczba punktów za publikacj: 6

 

Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarzdzanie ukazuj si od 1975r.

Redaktorzy Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarzdzanie:

doc. Jerzy Nowakowski (1975-1988)
prof. Józef Wojsznis (1989-1992)
prof. Jerzy Lewandowski (od 1992r.)

 

Wersj pierwotn/referencyjn wszystkich publikacji przedstawionych
w Zeszytach Naukowych Organizacja i Zarzdzanie jest wersja elektroniczna.

 

W celu zoenia artykuów, naley skontaktowa si
z Sekretarzem technicznym Zeszytów Naukowych - mgr in. Paulin Kraso 
e-mail: wyd.wzip@info.p.lodz.pl

 

 

 

Wersja do druku

Aktualnoci